Natuurbescherming

De Bestuurscommissie Natuurbescherming

De KNNV is als veldbiologische vereniging in staat door natuurstudie kennis te verwerven van de natuur in Den Haag en omstreken. Deze kennis kan gebruikt worden om enerzijds bestaande natuur te beschermen, anderzijds kan zij ingebracht worden ter verbetering van de Haagse natuur.
De KNNV doet het werk in samenwerking met andere Groene Verenigingen in Den Haag, zoals de AVN, Haagse Vogelbescherming, Stichting Egelopvang en ook samen met bewonersverenigingen.

Wat doen we in Den Haag nu aan natuurbescherming?
Enige jaren geleden heeft de afdeling Den Haag speciaal hiervoor de Bestuurscommissie Natuurbescherming ingesteld. Deze heeft momenteel twee leden: Jan Cevat en Alexander Deelman .

Nieuw verschenen: Een belangrijk rapport van Alexander Deelman over de ecologische waarde van niet-monumentale stadsbomen. Lees het Deelmanrapport.

De volgende activiteiten worden ontplooid:

Volgen van plannen van de gemeente die een bedreiging voor de natuur kunnen vormen.
Bescherming van bestaande natuur komt neer op het kritisch volgen van bouw- en bestemmingsplannen van zowel gemeenten als particulieren. Als de natuur daarbij in het gedrang komt, kunnen wij daartegen bezwaar en beroep indienen. Zo lopen er op het ogenblik twee bodemprocedures bij de Raad van State, namelijk over de aanleg van een golfbaan op de Amonsvlakte en over de bouw van het Nationaal Automuseum bij Reigersbergen. In beide gevallen zijn we hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met andere belanghebbenden.
Onderwerpen die in het nabije verleden de aandacht hadden, zijn de bouw van de internationale school naast Ockenburg en die van een zorggebouw in het Wijndalerbos tegenover Meer en Bos. In de nabije toekomst zullen we aandacht moeten geven aan de bouwplannen bij de Puinduinen en aan de Amerikaanse ambassade.

Beoordelen van Beheervisies en Beheerplannen van de gemeente voor de grote groengebieden.
Een ander aspect van de natuurbescherming in Den Haag is het bestuderen en van commentaar voorzien van beheervisies en beheerplannen van de gemeente voor de diverse Haagse groengebieden. Sinds enige jaren gebeurt dit in de een of andere vorm van een openplanproces. De gemeente nodigt belanghebbenden hiervoor uit. Onder leiding van ambtenaren van de afdeling Stedelijke Structuren van Stadsbeheer worden dan in een aantal vergaderingen de plannen besproken en eventueel bijgesteld.

Deelnemen aan beheerplatforms en open planprocessen.
Nadat de plannen officieel zijn goedgekeurd, is de inspraak nog niet afgelopen. Ter begeleiding van de uitvoering worden zogenaamde Beheerplatforms ingesteld waar belanghebbenden lid van kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn zulke Beheerplatforms opgericht voor het Westduinpark, Meer en Bosch, Madestein, Clingendael, Marlot/Reigersbergen, Hubertuspark en het Haagse Bos. De KNNV neemt deel aan de Beheerplatforms Westduinpark, Haagse Bos (onder StaatsBosbeheer), Meer en Bos en Hubertuspark. Deelname aan het Beheerplatform Marlot/Reigersbergen is opgeschort in verband met de vestiging van het Automuseum.

Is het bestrijden van bouwplannen die slecht voor de natuur zijn vaak toch wel een frustrerende bezigheid, het werk in de Beheerplatforms is heel leuk! Je kunt, gebruikmakend van binnen de KNNV aanwezige kennis, een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de Haagse natuur.
Er is een aantal Beheerplatforms waar de KNNV momenteel nog geen bijdrage aan levert, zoals Madestein en Clingendael. Ook in Den Haag zuidwest spelen allerlei zaken, zoals het Groene Assenkruis en de Erasmuszone.
Wie zijn kennis van de natuur ook wil inzetten om de natuur in onze eigen omgeving te beschermen en te verbeteren, kan dat doen door onze commissie te versterken.
Wie heeft er zin in?

Voor informatie kun je terecht bij: voorzitter@den-haag.knnv.nl

Zie ook: de pagina brieven van KNNV-Den Haag.